EkumenickýIzaiáš30,22

Izaiáš 30:22

Nečis­tými sa ti stanú tvoje mod­ly po­tia­hnuté strieb­rom a po­zlátené uliate sošky. Ako nečis­té ich od­hodíš a po­vieš: Von!


Verš v kontexte

21 a na vlast­né uši budeš počuť za sebou slovo: Toto je ces­ta, kráčaj­te po nej! , — hoci ty by si chcel ísť na­pravo alebo naľavo. 22 Nečis­tými sa ti stanú tvoje mod­ly po­tia­hnuté strieb­rom a po­zlátené uliate sošky. Ako nečis­té ich od­hodíš a po­vieš: Von! 23 Zošle dážď na tvoje osivo, ktoré za­seješ na poli, a chlieb z úrody poľa bude výdat­ný a výživ­ný. V ten deň sa bude pásť tvoje stádo na šírej lúke.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

22 A poškvr­níte po­krytie tvojich striebor­ných rytín a mod­los­lužob­né rúcho tvojich zlatých sliatin; vy­vrh­neš ich ako hnusobu a po­vieš tomu: Von s tebou!

Evanjelický

22 Po­tom poškvr­níš po­vlak svojich striebor­ných tesaných modiel a poťah svojich zlatých od­liat­kov; roz­hádžeš ich ako nečis­tú vec a po­vieš im: Preč!

Ekumenický

22 Nečis­tými sa ti stanú tvoje mod­ly po­tia­hnuté strieb­rom a po­zlátené uliate sošky. Ako nečis­té ich od­hodíš a po­vieš: Von!

Bible21

22 Teh­dy své po­stříbřené so­chy i po­zlacené mod­ly za­vrh­nete jako nečis­té. Za­hodíš je jako krví na­sáklé had­ry a řekneš: „Pryč s tím!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček