EkumenickýIzaiáš30,17

Izaiáš 30:17

Tisíc z vás zuteká pred hroz­bou jed­ného, a pred hroz­bou piatich utečiete všet­ci, kým nezos­tanete ako opus­tený stožiar na vr­chole hory a ako znak na pahor­ku.


Verš v kontexte

16 hovoríte: Nie! Utečme na koňoch! — Budete teda utekať! Na rých­lych koňoch uháňaj­me! Rých­li budú aj vaši prena­sledovatelia! 17 Tisíc z vás zuteká pred hroz­bou jed­ného, a pred hroz­bou piatich utečiete všet­ci, kým nezos­tanete ako opus­tený stožiar na vr­chole hory a ako znak na pahor­ku. 18 Pre­to Hos­podin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilos­til, veď Hos­podin je Bohom práva. Blaho­slavení sú všet­ci, čo ho očakávajú.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

17 Jeden tisíc pred ok­rík­nutím jed­ného, pred ok­rík­nutím piatich budete utekať, do­kiaľ len nezos­tanete jako stĺp na temene vr­chu a jako prápor na kop­ci.

Evanjelický

17 Tisíc z vás po­beží pred hroz­bou jed­ného a pred hroz­bou piatich všet­ci po­bežíte, kým nebudete len zvyškom ako stožiar na temene vr­chu a ako koruh­va na kop­ci.

Ekumenický

17 Tisíc z vás zuteká pred hroz­bou jed­ného, a pred hroz­bou piatich utečiete všet­ci, kým nezos­tanete ako opus­tený stožiar na vr­chole hory a ako znak na pahor­ku.

Bible21

17 Tisíc vás uteče, když vás je­den okřikne, když za­křičí pět, všich­ni prchnete, až na­ko­nec zůstanete sa­mi­jak vlaj­kový stožár na vr­cho­lu hory, jako ko­rouhev na kop­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček