EkumenickýIzaiáš28,15

Izaiáš 28:15

Pre­tože vy hovoríte: Uzav­reli sme zmluvu so sm­rťou, do­hodu sme urobili s ríšou mŕt­vych. Aj keď tu bude prás­kajúci bič, nezasiah­ne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočis­ko a skrývame sa za lož.


Verš v kontexte

14 Pre­to počúvaj­te Pánovo slovo, po­smievači, čo vlád­nete nad tým­to ľudom v Jeruzaleme. 15 Pre­tože vy hovoríte: Uzav­reli sme zmluvu so sm­rťou, do­hodu sme urobili s ríšou mŕt­vych. Aj keď tu bude prás­kajúci bič, nezasiah­ne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočis­ko a skrývame sa za lož. 16 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, ja položím kameň na Si­one, kameň osvedčený, uhol­ný, vzác­ny, pev­ne založený. Kto uverí, nebude bez­rad­ný.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 Pre­tože hovoríte: Učinili sme sm­luvu so sm­rťou a s pek­lom sme spravili do­hovor; i keď poj­de bič, ktorý sa bude valiť ako zá­plava, ne­prij­de po nás, lebo sme položili lož za svoje útočište a skryli sme sa do falše,

Evanjelický

15 Pre­tože vravíte: Uzav­reli sme zmluvu so sm­rťou a do­hodu sme urobili s pod­svetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedôj­de až k nám, lebo lož sme si spravili útočis­kom a v klame sme sa ukryli.

Ekumenický

15 Pre­tože vy hovoríte: Uzav­reli sme zmluvu so sm­rťou, do­hodu sme urobili s ríšou mŕt­vych. Aj keď tu bude prás­kajúci bič, nezasiah­ne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočis­ko a skrývame sa za lož.

Bible21

15 Říká­te: „Uzavře­li jsme smlou­vu se smrtí, dohodu má­me s podsvětím. Zhoubná záplava když se přižene, nám se nic ne­stane – naším útočištěm je pře­ce lež, ukryli jsme se ve zradě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček