EkumenickýIzaiáš10,12

Izaiáš 10:12

Keď Pán do­končí celé svoje dielo na vr­chu Si­ona a v Jeruzaleme, po­tres­tá pyšný výp­lod srd­ca asýr­skeho kráľa a po­výšenec­ký po­hľad jeho očí.


Verš v kontexte

11 ako som urobil Samárii a jej mod­lám, či tak ne­urobím Jeruzalemu a jeho mod­lám? 12 Keď Pán do­končí celé svoje dielo na vr­chu Si­ona a v Jeruzaleme, po­tres­tá pyšný výp­lod srd­ca asýr­skeho kráľa a po­výšenec­ký po­hľad jeho očí. 13 Pre­tože po­vedala: Konala som silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ná. Od­stránila som hranice ich národov, ukoris­tila som ich po­klady a ako kruto­vlád­ca som zvr­h­la tých, čo sedeli na tróne.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 A stane sa, keď do­koná Pán všet­ko svoje dielo na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme, tak hovorí: Navštívim aj ovocie vy­sokomyseľnos­ti srd­ca kráľa As­sýrie a nád­heru vy­sokos­ti jeho očí.

Evanjelický

12 Keď Pán do­vŕši celé svoje dielo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme, po­tres­tá pyšný výp­lod mys­le asýr­skeho kráľa a po­výšenec­kú pýchu jeho očí.

Ekumenický

12 Keď Pán do­končí celé svoje dielo na vr­chu Si­ona a v Jeruzaleme, po­tres­tá pyšný výp­lod srd­ca asýr­skeho kráľa a po­výšenec­ký po­hľad jeho očí.

Bible21

12 Pro­to, až Pán dokončí vše, co chtěl vy­ko­nat pro­ti hoře Sion a Je­ruzalé­mu, po­trestá asyr­ského krále za jeho zpupnou pý­chu a za to, jak s na­dutě po­výšeným po­hle­dem

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček