EkumenickýHabakuk3

Habakuk

Prorokov žalm1 Mod­lit­ba proroka Habakuka — žalo­spev. 2 Hos­podin, počul som chýr o tebe a užasol som nad tvojím dielom. Za­chovaj ho v najbližších rokoch, v tento čas ho ohlasuj; v nepokoji pamätaj na zľutovanie. 3 Boh pri­chádza z Témanu, Svätý z vrchu Páran. — Sela — Jeho veleba pri­kryla nebesá a zem je pl­ná jeho oslavy. 4 Žiari ako svet­lo. Z rúk mu vy­chádzajú lúče, v nich sa skrýva jeho sila. 5 Pred ním ide mor a hneď za ním sa ťahá skaza. 6 Za­stal, pre­meriava zem a po­hľadom dáva do po­hybu národy. Pradáv­ne vr­chy sa roz­padávajú, večné kop­ce sa pre­padávajú. Jemu pat­ria ces­ty večnos­ti. 7 Stany Kúšanu vidím v súžení, šiat­re Mid­jánu sa otriasajú. 8 Či proti po­tokom vzplanul Hos­podin hnevom? Alebo či vy­lievaš svoju zlosť na rieky? Či si sa azda roz­vášnil proti moru, keď riadiš svoje kone a víťaz­né vozy? 9 Tvoj luk je pri­pravený na spl­nenie prísľubov. — Sela — Riekami si rozb­ráz­dil zem. 10 Vr­chy sa pri po­hľade na teba zvíjajú. Pre­chádza priet­rž mračien a hl­bina sa ozýva. Vy­výšil si sa a od­stavil sln­ko; 11 mesiac sa stiahol na svoje mies­to. Od­tiah­li pred svet­lom tvojich šípov a les­kom tvojej kopije. 12 Roz­horčený vy­kračuješ po zemi a na­hnevaný šliapeš po národoch. 13 Vy­tiahol si kvôli zá­chrane svoj­ho ľudu a svoj­ho po­mazaného. Dom svoj­voľného porazíš a ob­nažíš ho od zá­kladu až na skalu. — Sela — 14 Svojimi šíp­mi si prerazil hlavy jeho vod­cov, čo sa pre­hnali ako sm­ršť, aby nás rozp­rášili, čo jasali ako pri vy­žieraní bedára v skrýši. 15 So svojimi koňmi si vstúpil na more, do víru mohut­ných vôd. 16 Keď o tom počúvam, celý sa trasiem a jach­cem, akoby mi do kos­tí vstúpil roz­vrat, aj kolená sa mi pod­lamujú. V pohode očakávam deň súženia, ktorý za­stih­ne ľud, čo na nás útočí. Radosť napriek súženiu17 Aj keby figov­ník ne­vypučal a vinič nezarodil, hoci by oliva vy­sch­la a na poliach sa nič ne­urodilo; aj keby z ohrady zmiz­lo stádo a v maštali by nebol dobytok, 18 ja sa však budem radovať v Hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. 19 Pán, Hos­podin je mojou silou. Dal mi nohy lane a vy­vádza ma na moje výšiny.

EkumenickýHabakuk3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček