EkumenickýHabakuk2

Habakuk

Prorok má zapísať videnie1 Zauj­mem svoje stanovište, po­stavím sa na stráž a budem hliad­kovať, aby som videl, čo mi po­vie, a ako mi od­povie na moje výčit­ky. 2 Po­tom mi Hos­podin od­povedal a riekol: Zreteľne za­píš videnie na tieto tabule, aby ním čitateľ zrakom ľah­ko pre­behol. 3 Videnie totiž už speje k naplneniu. Ne­od­vrat­ne a ne­omyl­ne sa schyľuje ku kon­cu. Keby sa od­dialilo, vy­čkávaj naň, lebo sa určite spl­ní a nebude meškať. 4 Po­zri sa na pyšného! Jeho duša nie je úp­rim­ná, kým spravod­livý žije zo svojej viery. Pätoraké beda5 Pyšný násil­ník je zrad­ný ako víno. Nič nedosiah­ne ten, ktorého žiados­ti sú široké ako pod­svetie; ako sm­rť ni­kdy ne­má do­sť, hoci by aj k sebe po­zhŕňal všet­ky národy a zhromaždil všet­kých ľudí. 6 Či títo všet­ci nebudú vznášať na jeho ad­resu porekad­lá, po­smešné pes­ničky a po­znám­ky? Či ne­povedia: Beda tomu, kto zhrabúva, čo ne­pat­rí jemu! — Do­kedy ešte? — a zaťažuje sa dl­h­mi. 7 Azda náh­le ne­povs­tanú tvoji veritelia? Či sa nez­bur­cujú tí, čo sa trias­li strachom z teba? Po­tom ty budeš ich korisťou 8 za to, že si plienil mnohé národy. Tí, čo z ľudu zo­stali, ťa olúpia pre ľud­skú krv a násilie páchané na zemi, v mestách a na všet­kých ich obyvateľoch. 9 Beda tomu, kto zhrabúva mrz­ký zisk pre svoj dom a svoje hniez­do si vy­soko stavia, aby bol uchránený od nešťas­tia. 10 Zo­snoval si si han­bu pre vlast­ný dom; tým, že kynožíš mnohé národy, pri­pravuješ sa o život ty sám. 11 Kameň z múru volá o pomoc a trám z drevenej pod­pery od­povedá. 12 Beda tomu, kto mes­to stavia z krvi a ne­právosťou ho podopiera. 13 Či to nie je od Hos­podina zá­stupov, keď sa ľudia vy­čer­pávajú pre oheň a národy sa na­máhajú pre nič za nič? 14 Zem bude na­pl­nená po­znaním Hos­podinovej slávy, ako sú moria zaliate vodami. 15 Beda tomu, čo svojich blížnych na­pája a čo pri­miešava jed svojej zlos­ti, aby ich opil a díval sa na ich na­hotu. 16 Na­sýtiš sa po­tupou na­mies­to slávy. Pi aj ty a tras sa! Aj na teba sa vy­leje čaša v Hospodinovej pravici a po­tupa dôj­de na tvoju slávu. 17 Za­plaví ťa násilie páchané na Libanone; násil­nos­ti na zvieratách ťa predesia; to máš za preliatu ľud­skú krv a násilie v krajine, v meste a na všet­kých obyvateľoch. 18 Čo zmôže vy­rezávaná mod­la, čo stvár­nil jej tvor­ca, liata mod­la, lživý rad­ca, že sa tvor­ca spolieha na svoj výt­vor a zhotovuje ne­mých bôžikov?! 19 Beda tomu, čo drevu hovorí: Pre­cit­ni! , a ne­mému kameňu: Zo­buď sa! Či to môže poradiť? Po­zri sa, veď je to po­tia­hnuté zlatom a strieb­rom a ne­má to v sebe nijakého ducha. 20 Hos­podin je vo svojom svätom chráme. Zmĺk­ni pred ním, celá zem!

EkumenickýHabakuk2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček