EkumenickýHabakuk1

Habakuk

Chaldeji — nástroj Božieho súdu1 Toto je výrok, ktorý prorok Habakuk prijal videním. 2 Do­kedy ešte budem volať o pomoc, Hos­podin, a ty ma ne­vypočuješ? Volám na teba: Násilie! , ale ne­pomáhaš. 3 Prečo mi dávaš vidieť kriv­du, aj sám sa po­zeráš na trápenie? Skaza a ukrut­nosť je predo mnou. Aj spor vzniká a hád­ka po­vs­táva. 4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo ne­vychádza na svet­lo, lebo bez­božník ob­kľučuje spravod­livého. Právo je pre­to pre­krucované. 5 Po­hliad­nite na národy a viďte! Len sa po­zrite a za­staňte v údive, lebo za vašich dní konám dielo, ktorému by ste ne­verili, keby vám ho roz­povedali. 6 Vzbudím totiž Chal­dejov — národ vzdorovitý a dravý, ktorý prej­de šíravy zeme, aby zau­jal príbyt­ky, ktoré nie sú jeho. 7 Je hroz­ný a príšer­ný. Právo a vy­soké po­stavenie od­vodzuje od seba. 8 Jeho kone sú rých­lejšie než le­opar­dy a divokejšie než vlci za súm­raku. Jeho jazd­ci uháňajú. Zďaleka sa priženú jeho kone, priletia ako orol, ktorý sa náh­li za korisťou. 9 Každý z nich ide za násilím, dych­tivo mieri vpred na východ a zhromažďuje zajat­cov, ktorých je ako pies­ku. 10 Ten­to národ sa vy­smieva z kráľov, kniežatá sú mu na po­smech, z každej pev­nos­ti sa smeje — navŕši zeminu a zauj­me ju. 11 Po­tom sa preženie ako vietor a pre­viní sa tým, že vlast­ná sila mu bude bohom. Boh je spravodlivý12 Či ty nie si od vekov, Hos­podin, môj Boh, môj Svätý? Nezom­rieme! Hos­podin, po­veril si ho súdom; Skala, uložil si mu tres­tať. 13 Tvoje oči sú príliš čis­té, aby sa dívali na zlo. Ty sa ne­môžeš po­zerať na trápenie! Prečo hľadíš na ne­ver­ných a mlčíš, keď bez­božný po­hl­cuje spravod­livejšieho od neho? 14 Ľudí si urobil podob­ných mor­ským rybám a plazom, ktoré ne­majú vlád­cu. 15 Všet­ky ich chytá na udicu, vlečie vo svojej sieti a zhromažďuje do svoj­ho čereňa; raduje sa z toho a jasá. 16 Pre­to obetuje svojej sieti a svoj­mu čereňu páli kadid­lo, lebo má z nich tučný podiel a výdat­ný po­krm. 17 Vari bude ne­us­tále vy­práz­dňovať sieť a neľútost­ne vraždiť národy?

EkumenickýHabakuk1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček