Ekumenický1. Mojžišova9,15

1. Mojžišova 9:15

Genesis

roz­pomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi; voda už nebude po­topou na zničenie všet­kých živých tvorov.


Verš v kontexte

14 Kedykoľvek na­hromadím mračná nad zemou a na ob­laku sa ukáže dúha, 15 roz­pomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi; voda už nebude po­topou na zničenie všet­kých živých tvorov. 16 Keď sa na ob­laku ukáže dúha, po­zriem na ňu a roz­pomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 a v­tedy sa roz­pamätám na svoju sm­luvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami jako i medzi každou živou dušou v každom tele, a nebude viacej vôd na po­topu, aby zkazila každé telo.

Evanjelický

15 roz­pomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi všet­kými živými tvor­mi zo všet­kého tvor­stva; a vody sa už ne­stanú po­topou, aby zničili každé z tvor­stva.

Ekumenický

15 roz­pomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi; voda už nebude po­topou na zničenie všet­kých živých tvorov.

Bible21

15 připo­menu si svou smlou­vu s vá­mi i s každou živou bytostí, a už nikdy ne­při­jde záplava vo­dy, aby vy­hu­bi­la veškeré tvor­stvo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček