Ekumenický1. Mojžišova41,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:11

Genesis

Jed­nej noci sa každému z nás pri­snil iný, osob­ne výz­nam­ný sen.


Verš v kontexte

10 Keď sa faraón roz­hneval na svojich služob­níkov, uväz­nil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa teles­nej stráže. 11 Jed­nej noci sa každému z nás pri­snil iný, osob­ne výz­nam­ný sen. 12 Bol tam s nami heb­rej­ský mladík, sluha veliteľa teles­nej stráže. Keď sme mu vy­rozp­rávali svoje sny, on nám ich vy­ložil; každému vy­ložil jeho sen.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

11 A sníval sa nám sen jed­nej a tej is­tej noci, mne i jemu, obi­dvom sa nám snívalo podľa ­vlast­ného výkladu jeho i môj­ho sna.

Evanjelický

11 V tú is­tú noc sme mali sen, ja i on; každý z nás mal sen zvlášt­neho výz­namu.

Ekumenický

11 Jed­nej noci sa každému z nás pri­snil iný, osob­ne výz­nam­ný sen.

Bible21

11 Já i on jsme tam mě­li ve stejnou noc sen, každý jsme mě­li sen s vlastním význa­mem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček