Ekumenický1. Mojžišova41,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:10

Genesis

Keď sa faraón roz­hneval na svojich služob­níkov, uväz­nil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa teles­nej stráže.


Verš v kontexte

9 Vtedy hlav­ný čašník faraónovi po­vedal: Dnes si spomínam na svoje pre­vinenie. 10 Keď sa faraón roz­hneval na svojich služob­níkov, uväz­nil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa teles­nej stráže. 11 Jed­nej noci sa každému z nás pri­snil iný, osob­ne výz­nam­ný sen.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

10 Fara­on sa bol roz­hneval na svojich služob­níkov a bol ma dal pod stráž do domu náčel­níka kráľovej stráže, mňa i náčel­níka pekárov.

Evanjelický

10 Keď sa faraón roz­hneval na svojich sluhov, uvr­hol ma do väzenia v dome veliteľa teles­nej stráže, mňa i hlav­ného pekára.

Ekumenický

10 Keď sa faraón roz­hneval na svojich služob­níkov, uväz­nil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa teles­nej stráže.

Bible21

10 Fa­rao se kdy­si rozhněval na své služebníky a dal mě do vězení v do­mě ve­li­te­le stráže – mě a vrch­ního pe­kaře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček