Ekumenický1. Mojžišova40,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 40:20

Genesis

Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vy­strojil hos­tinu pre všet­kých svojich hod­nos­tárov a pred nimi vy­výšil hlav­ného čašníka a hlav­ného pekára:


Verš v kontexte

19 Po troch dňoch ti faraón zo­dvih­ne hlavu — obesí ťa na šibenici a vtáky ti budú ozobávať telo. 20 Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vy­strojil hos­tinu pre všet­kých svojich hod­nos­tárov a pred nimi vy­výšil hlav­ného čašníka a hlav­ného pekára: 21 hlav­nému čašníkovi vrátil pôvod­nú hod­nosť, aby smel do ruky faraóna podávať čašu,

späť na 1. Mojžišova, 40

Príbuzné preklady Roháček

20 A stalo sa na tretí deň, na deň narodenia fara­onov­ho, že urobil hos­tinu všet­kým svojim služob­níkom a vy­z­dvihol hlavu náčel­níka čašníkov i hlavu náčel­níka pekárov medzi svojimi služob­ník­mi.

Evanjelický

20 Na tretí deň, v deň vlast­ných narodenín, faraón pri­pravil hody všet­kým svojim služob­níkom a po­výšil hlav­ného po­hár­nika a hlav­ného pekára za prítom­nos­ti svojich služob­níkov.

Ekumenický

20 Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vy­strojil hos­tinu pre všet­kých svojich hod­nos­tárov a pred nimi vy­výšil hlav­ného čašníka a hlav­ného pekára:

Bible21

20 Třetího dne pak měl fa­rao na­ro­zeni­ny a vy­stro­jil všem svým služebníkům hosti­nu. Teh­dy před oči­ma svých služebníků před­vo­lal vrch­ního číšníka i vrch­ního pe­kaře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček