Ekumenický1. Mojžišova37,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:4

Genesis

Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než os­tat­ných svojich synov, znenávideli ho a ne­vedeli sa s ním prívetivo rozp­rávať.


Verš v kontexte

3 Iz­rael miloval Jozefa viac než os­tat­ných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pes­tré šaty. 4 Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než os­tat­ných svojich synov, znenávideli ho a ne­vedeli sa s ním prívetivo rozp­rávať. 5 Raz mal Jozef sen, a keď ho roz­povedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď videli jeho bratia, že ho miluje ich otec nad všet­kých jeho bratov, nenávideli ho a ne­moh­li s ním hovoriť po­koj­ne.

Evanjelický

4 Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako os­tat­ných bratov, znenávideli ho a ne­zmoh­li sa ani na vľúd­nu reč s ním.

Ekumenický

4 Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než os­tat­ných svojich synov, znenávideli ho a ne­vedeli sa s ním prívetivo rozp­rávať.

Bible21

4 Když ale jeho bratři zjisti­li, že ho je­jich otec mi­lu­je víc než je, za­ča­li ho nenávi­dět. Ne­by­li s ním schopni ani klidně pro­mlu­vit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček