Ekumenický1. Mojžišova37,35

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:35

Genesis

Všet­ci synovia a všet­ky dcéry ho prišli po­tešiť, on sa však po­tešiť nedal a po­vedal: V smútku zo­stúpim za synom do ríše mŕt­vych. Tak­to ho oplakával otec.


Verš v kontexte

34 Jákob si roz­tr­hol plášť, na bed­rá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom. 35 Všet­ci synovia a všet­ky dcéry ho prišli po­tešiť, on sa však po­tešiť nedal a po­vedal: V smútku zo­stúpim za synom do ríše mŕt­vych. Tak­to ho oplakával otec. 36 Mid­jánčania predali Jozefa v Egypte faraónov­mu dvoranovi Pótifarovi, veliteľovi teles­nej stráže.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

35 Po­tom vstali všet­ci jeho synovia a všet­ky jeho dcéry a išli, aby ho po­tešili; ale sa nedal po­tešiť a riekol: Je is­té, že sos­túpim k svoj­mu synovi smut­ný do hrobu. - A jeho otec ho oplakával.

Evanjelický

35 Všet­ci jeho synovia a dcéry prišli, aby ho po­tešovali, ale nedal sa po­tešiť, a po­vedal: Nie, ja v smút­ku zo­stúpim k svoj­mu synovi do zá­hrobia. Tak ho oplakával jeho otec.

Ekumenický

35 Všet­ci synovia a všet­ky dcéry ho prišli po­tešiť, on sa však po­tešiť nedal a po­vedal: V smútku zo­stúpim za synom do ríše mŕt­vych. Tak­to ho oplakával otec.

Bible21

35 Všich­ni jeho synové i dce­ry vsta­li a šli ho utěšit, ale on se ne­dal utěšit a říkal: „Niko­li! Půjdu za svým synem do hro­bu v zármutku!“ A tak ho jeho otec oplakával.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček