Ekumenický1. Mojžišova37,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:3

Genesis

Iz­rael miloval Jozefa viac než os­tat­ných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pes­tré šaty.


Verš v kontexte

2 Toto sú príbehy Jákobov­ho rodu. Sedem­násťročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi brat­mi a býval so syn­mi ot­cových žien Bil­hy a Zil­py. Jozef o nich prinášal ot­covi zlé správy. 3 Iz­rael miloval Jozefa viac než os­tat­ných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pes­tré šaty. 4 Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než os­tat­ných svojich synov, znenávideli ho a ne­vedeli sa s ním prívetivo rozp­rávať.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

3 A Iz­rael miloval Jozefa nad všet­kých svojich synov, pre­tože mu bol synom staroby, a spravil mu sukňu pes­trých farieb.

Evanjelický

3 Iz­rael však mal radšej Jozefa ako všet­kých os­tat­ných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby, a dal mu zhotoviť aj dl­hé rúcho s rukáv­mi.

Ekumenický

3 Iz­rael miloval Jozefa viac než os­tat­ných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pes­tré šaty.

Bible21

3 Iz­rael mi­loval Josefa víc než všech­ny své ostatní sy­ny, ne­boť ho zplo­dil ve svém stáří. Dokon­ce mu udělal zdo­benou suknici.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček