Ekumenický1. Mojžišova37,29

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:29

Genesis

Keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roz­tr­hol si rúcho,


Verš v kontexte

28 Keď tadiaľ pre­chádzali mid­ján­ski kup­ci, bratia vy­tiah­li Jozefa z cisterny a predali ho za dvad­sať striebor­ných Iz­maelitom, ktorí ho od­vied­li do Egyp­ta. 29 Keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roz­tr­hol si rúcho, 30 vrátil sa k bratom a po­vedal: Chlapec tam nie je. Kam sa len podejem?

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

29 Keď sa po­tom na­vrátil Rúben k cis­ter­ne, hľa, Jozefa už nebolo v cis­ter­ne. A roz­trh­nul svoje rúcha.

Evanjelický

29 Keď sa Rúben vrátil k cis­ter­ne, Jozefa v nej nebolo. Vtedy si roz­tr­hol šaty,

Ekumenický

29 Keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roz­tr­hol si rúcho,

Bible21

29 Ru­ben se po­tom vrá­til k jámě a hle, Josef nikde! Roz­tr­hl tedy v zoufal­ství své ša­ty

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček