Ekumenický1. Mojžišova37,25

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:25

Genesis

Keď sa po­sadili k jedlu, videli pri­chádzať karavánu Iz­maelitov z Gileádu. Ťavy nies­li ladanovú živicu, bal­zam a myr­hu, ktoré do­pravovali do Egyp­ta.


Verš v kontexte

24 po­tom ho vzali a hodili do cis­ter­ny. Cis­ter­na bola prázd­na, bez vody. 25 Keď sa po­sadili k jedlu, videli pri­chádzať karavánu Iz­maelitov z Gileádu. Ťavy nies­li ladanovú živicu, bal­zam a myr­hu, ktoré do­pravovali do Egyp­ta. 26 Júda po­vedal bratom: Čo budeme mať z toho, keď brata za­bijeme a za­tajíme jeho krv?

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

25 Po­tom si sad­li, aby jed­li chlieb. Ale v tom pozdvihli svoje oči a videli, že hľa, ces­tujúci zá­stup Iz­maelitov pri­chádza od Gileáda, ktorých veľb­lúdi nies­li voňavé veci, kadivo a myr­ru; a išli, aby to zaniesli dolu do Egyp­ta.

Evanjelický

25 Po­tom si sad­li jesť. Keď po­z­dvih­li oči, videli pri­chádzať karavánu Iz­mael­cov z Gileádu; ich ťavy nies­li vzác­nu živicu, bal­zam a myr­hu: do­pravovali to do Egyp­ta.

Ekumenický

25 Keď sa po­sadili k jedlu, videli pri­chádzať karavánu Iz­maelitov z Gileádu. Ťavy nies­li ladanovú živicu, bal­zam a myr­hu, ktoré do­pravovali do Egyp­ta.

Bible21

25 Po­tom se po­sa­di­li k jídlu. Po­zve­dli oči a hle, spatři­li od Gi­leá­du při­cházet ka­ravanu Iz­mae­li­tů. Je­jich vel­blou­di nes­li vonnou prys­kyřici, balzám a myr­hu, aby to do­pravi­li do Egyp­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček