Ekumenický1. Mojžišova37,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:22

Genesis

Rúben im ďalej vravel: Ne­prelievaj­te krv! Hoďte ho do cis­ter­ny na púšti, ale ne­vzťahuj­te naňho ruky! Chcel ho totiž z ich rúk za­chrániť a pri­viesť k otcovi.


Verš v kontexte

21 Keď to počul Rúben, v snahe vy­trh­núť im ho z rúk, po­vedal: Ne­siahaj­me mu na život. 22 Rúben im ďalej vravel: Ne­prelievaj­te krv! Hoďte ho do cis­ter­ny na púšti, ale ne­vzťahuj­te naňho ruky! Chcel ho totiž z ich rúk za­chrániť a pri­viesť k otcovi. 23 Keď Jozef prišiel k bratom, zo­bliek­li mu pes­tré šaty, čo mal na sebe,

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

22 A ešte im po­vedal Rúben: Ne­vylievaj­te kr­vi! Hoďte ho do tej­to cis­ter­ny, ktorá je tu na pus­tine, ale ne­vzťahuj­te na neho ruky. Ale to po­vedal nato, aby ho vy­tr­hol z ich ruky a aby ho po­slal zpät k jeho ot­covi.

Evanjelický

22 Po­tom im Rúben po­vedal: Ne­prelievaj­te krv, hoďte ho do tej­to cis­ter­ny na púšti, ale ruku naňho ne­vzťahuj­te! To pre­to, aby im ho mohol vy­trh­núť z ruky a vrátiť ot­covi.

Ekumenický

22 Rúben im ďalej vravel: Ne­prelievaj­te krv! Hoďte ho do cis­ter­ny na púšti, ale ne­vzťahuj­te naňho ruky! Chcel ho totiž z ich rúk za­chrániť a pri­viesť k otcovi.

Bible21

22 Ru­ben pokračoval: „Ne­pro­lévej­me krev; hoď­me ho do téhle jámy zde v pustině, ale ne­vztahuj­me na něj ruku!“ (To ře­kl, aby ho před nimi za­chránil a vrá­til ho jeho ot­ci.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček