Ekumenický1. Mojžišova37,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:20

Genesis

Poďte, za­bime ho! Po­tom ho hodíme do cis­ter­ny a po­vieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami!


Verš v kontexte

19 Hovorili si medzi sebou: Po­zrite, pri­chádza maj­ster snov! 20 Poďte, za­bime ho! Po­tom ho hodíme do cis­ter­ny a po­vieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami! 21 Keď to počul Rúben, v snahe vy­trh­núť im ho z rúk, po­vedal: Ne­siahaj­me mu na život.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

20 A tak teraz poďte, za­bijeme ho a hodíme ho do nie­ktorej cis­ter­ny a po­vieme: Dravá zver ho zožrala. A po­tom uvidíme, čo budú jeho sny.

Evanjelický

20 Teraz poďte; za­bijeme ho a hodíme do nie­ktorej cis­ter­ny; po­vieme, že ho zožrala divá zver. Po­tom uvidíme, čo bude z jeho snov.

Ekumenický

20 Poďte, za­bime ho! Po­tom ho hodíme do cis­ter­ny a po­vieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami!

Bible21

20 Po­jď­me ho za­bít. Hodí­me ho do nějaké jámy a řekne­me: Sežra­la ho divoká zvěř! Uvi­dí­me, co pak bude z jeho snů!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček