Ekumenický1. Mojžišova37,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:2

Genesis

Toto sú príbehy Jákobov­ho rodu. Sedem­násťročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi brat­mi a býval so syn­mi ot­cových žien Bil­hy a Zil­py. Jozef o nich prinášal ot­covi zlé správy.


Verš v kontexte

1 Jákob sa usadil v Kanaáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. 2 Toto sú príbehy Jákobov­ho rodu. Sedem­násťročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi brat­mi a býval so syn­mi ot­cových žien Bil­hy a Zil­py. Jozef o nich prinášal ot­covi zlé správy. 3 Iz­rael miloval Jozefa viac než os­tat­ných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pes­tré šaty.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

2 Toto príbehy Jakobove. Jozef, ktorému bolo sedem­násť rokov, pásol stádo so svojimi brat­mi. A on, chlapec, bol so syn­mi Bil­hy a so syn­mi Zil­fy, žien to svojeho ot­ca. A Jozef donášal ich zlú po­vesť ich ot­covi.

Evanjelický

2 Toto sú deje Jákobov­ho rodu: Keď bol Jozef sedem­násťročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi brat­mi, so syn­mi Bil­hy a Zil­py, ktoré boli ženami jeho ot­ca; Jozef donášal ot­covi zlé správy o nich.

Ekumenický

2 Toto sú príbehy Jákobov­ho rodu. Sedem­násťročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi brat­mi a býval so syn­mi ot­cových žien Bil­hy a Zil­py. Jozef o nich prinášal ot­covi zlé správy.

Bible21

2 To je Jákobův příběh. Josef byl se­dmnácti­letý mladík. Pásal ovce se svý­mi bra­t­ry, syny manže­lek svého ot­ce, Bilhy a Zilpy. A Josef na ně své­mu otci cho­dil žalovat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček