Ekumenický1. Mojžišova28,5

1. Mojžišova 28:5

Genesis

Izák pre­pus­til Jákoba a ten sa odo­bral do Pad­dan Arama k Lábanovi, synovi Aramejčana Betúela, brata Rebeky, Jákobovej a Ézavovej mat­ky.


Verš v kontexte

4 Nech dá Ab­rahámovo požeh­nanie tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si sa stal vlast­níkom krajiny, v ktorej si cudzin­com, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi. 5 Izák pre­pus­til Jákoba a ten sa odo­bral do Pad­dan Arama k Lábanovi, synovi Aramejčana Betúela, brata Rebeky, Jákobovej a Ézavovej mat­ky. 6 Ézav videl, že Izák Jákoba požeh­nal a po­slal do Pad­dan Arama, aby si od­tiaľ vzal ženu, a že mu pri požeh­naní pri­kázal: Neber si ženu spomedzi Kanaánčaniek.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak po­slal Izák Jakoba, a išiel do Pádan-arama k Lábanovi, synovi Betuela Aramej­ského, bratovi Rebeky, mat­ky Jakobovej a Ezavovej.

Evanjelický

5 Tak Izák vy­pravil Jákoba a ten od­išiel do Pad­dán-Aramu k Lábánovi, synovi Aramej­ca Betúéla a bratovi Rebeky, mat­ky Jákoba a Ézava.

Ekumenický

5 Izák pre­pus­til Jákoba a ten sa odo­bral do Pad­dan Arama k Lábanovi, synovi Aramejčana Betúela, brata Rebeky, Jákobovej a Ézavovej mat­ky.

Bible21

5 Tak Izák ode­s­lal Jáko­ba pryč a ten se vy­dal do Pa­dan-ara­mu k Lábanovi, synu Ara­mej­ce Betue­la, brat­ru Re­be­ky, matky Jáko­ba a Ezaua.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček