Ekumenický1. Mojžišova28,11

1. Mojžišova 28:11

Genesis

Došiel na mies­to, kde prenocoval, lebo sln­ko už za­padalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam.


Verš v kontexte

10 Jákob od­išiel z Beér-Šeby a šiel do Cháranu. 11 Došiel na mies­to, kde prenocoval, lebo sln­ko už za­padalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. 12 Vo sne videl reb­rík po­stavený na zemi, ktorého vr­chol sa dotýkal neba. Boží an­jeli po ňom vy­stupovali a zo­stupovali.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

11 A nadišiel na nejaké miesto a nocoval tam, pre­tože bolo sl­n­ce za­pad­lo. A vzal z kameňov, k­toré boly na mies­te, a položil si pod hlavu a ľahol si na tom mies­te spať.

Evanjelický

11 Došiel na po­svät­né mies­to a prenocoval tam, lebo sln­ko už za­padalo. Vzal jeden z kameňov onoho po­svät­ného mies­ta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mies­te.

Ekumenický

11 Došiel na mies­to, kde prenocoval, lebo sln­ko už za­padalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam.

Bible21

11 Do­razil na jedno místo a zůstal tam přes noc, ne­boť slun­ce už za­padlo. Vzal na tom místě je­den z ka­menů, po­ložil si ho pod hlavu a ule­hl tam ke spánku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček