Ekumenický1. Mojžišova22,17

1. Mojžišova 22:17

Genesis

určite ťa požeh­nám a rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako hviez­dy na nebi a ako piesok na mor­skom brehu; tvoje po­tom­stvo sa zmoc­ní brány svojich ne­priateľov.


Verš v kontexte

16 a po­vedal: Pri­sahám na seba samého — znie výrok Hos­podina — pre­tože si to urobil a ne­odop­rel si mi svoj­ho jediného syna, 17 určite ťa požeh­nám a rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako hviez­dy na nebi a ako piesok na mor­skom brehu; tvoje po­tom­stvo sa zmoc­ní brány svojich ne­priateľov. 18 Pre­tože si po­slúchol môj hlas, v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky národy zeme.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

17 požeh­nám, áno požeh­nám ťa a rozm­nožiť rozm­nožím tvoje semeno tak, že ho bude jako hviezd na nebi čo do počtu a jako pies­ku, ktorý je na brehu mora, a tvoje semeno zdedí bránu svojich ne­priateľov,

Evanjelický

17 veľmi ťa požeh­nám, a tak veľmi rozm­nožím tvoje po­tom­stvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako pies­ku na brehu mor­skom, tvoje po­tom­stvo zauj­me mes­tá svojich ne­priateľov.

Ekumenický

17 určite ťa požeh­nám a rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako hviez­dy na nebi a ako piesok na mor­skom brehu; tvoje po­tom­stvo sa zmoc­ní brány svojich ne­priateľov.

Bible21

17 Ne­smírně ti požeh­nám a ne­smírně roz­množím tvé símě – jako hvěz­dy na nebi a jako písek na bře­hu moře. Tvé símě ovládne brá­ny svých ne­přá­tel

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček