EkumenickýGalatským1,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Galatským 1:3

Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta,


Verš v kontexte

2 a všet­ci bratia, čo sú so mnou, cir­kvám v Galácii: 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta, 4 ktorý seba samého vy­dal za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Ot­ca.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 milosť vám a po­koj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta,

Ekumenický

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta,

Bible21

3 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček