EkumenickýGalatským1,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Galatským 1:23

Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz ako dob­rú zvesť hlása vieru, ktorú pred­tým nivočil.


Verš v kontexte

22 Ale Kris­tove cir­kvi v Judsku ma osob­ne ne­poz­nali. 23 Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz ako dob­rú zvesť hlása vieru, ktorú pred­tým nivočil. 24 A oslavovali za mňa Boha.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 iba toľko, čo slýchali, že vraj ten, ktorý nás kedysi prena­sledoval, zves­tuje teraz vieru, ktorú pred­tým hubil.

Evanjelický

23 Počuli o mne: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz zves­tuje ako evan­jelium vieru, ktorú pred­tým nivočil!

Ekumenický

23 Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz ako dob­rú zvesť hlása vieru, ktorú pred­tým nivočil.

Bible21

23 Slyše­li jen, že „náš dřívější pronásledova­tel teď káže ví­ru, kte­rou před­tím potíral,“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček