EkumenickýGalatským1,17

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Galatským 1:17

Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som od­išiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damas­ku.


Verš v kontexte

16 zjaviť vo mne svoj­ho Syna, aby som o ňom hlásal evan­jelium medzi po­han­mi, už som sa neradil s telom a kr­vou. 17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som od­išiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damas­ku. 18 Po­tom po troch rokoch som od­išiel do Jeruzalema, aby som po­znal Kéfasa, a zo­stal som u neho pät­násť dní.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 ani som ne­odišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštol­mi, ale som od­išiel do Arábie a zase som sa na­vrátil do Damašku.

Evanjelický

17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, ktorí boli nimi skôr ako ja, ale od­išiel som do Arábie a vrátil som sa zase do Damas­ku.

Ekumenický

17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som od­išiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damas­ku.

Bible21

17 ani jsem nešel do Je­ruzalé­ma za tě­mi, kdo se sta­li apošto­ly dříve než já, ale ode­šel jsem do Ará­bie a pozdě­ji se vrá­til do Da­mašku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček