EkumenickýGalatským1,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Galatským 1:13

Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nad­mieru prena­sledoval a ničil Božiu cir­kev.


Verš v kontexte

12 Ja som ho totiž ne­prev­zal, ani som sa mu nenau­čil od človeka, ale pro­stred­níc­tvom zjavenia Ježiša Kris­ta. 13 Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nad­mieru prena­sledoval a ničil Božiu cir­kev. 14 V židovstve som pre­výšil mnohých vrs­tov­níkov zo svoj­ho rodu, lebo som viac hor­lil za podanie svojich ot­cov.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo veď ste počuli o mojom živote, a čo som kedysi robil v židov­stve, že som nad mieru prena­sledoval cir­kev Božiu a hubil som ju

Evanjelický

13 Veď iste počuli ste, ako som si voľakedy počínal v židov­stve, že som nad­mieru prena­sledoval a ničil cir­kev Božiu.

Ekumenický

13 Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nad­mieru prena­sledoval a ničil Božiu cir­kev.

Bible21

13 Jis­tě jste slyše­li, jak jsem si počínal ještě jako stou­penec judais­mu, jak ne­smiři­telně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vy­hla­dit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček