EkumenickýFilipským1,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:9

Mod­lím sa, aby vaša lás­ka čoraz väčšmi rá­stla v poznaní a v každej skúsenos­ti,


Verš v kontexte

8 Veď Boh mi je sved­kom, ako túžim po vás všet­kých lás­kou Kris­ta Ježiša. 9 Mod­lím sa, aby vaša lás­ka čoraz väčšmi rá­stla v poznaní a v každej skúsenos­ti, 10 aby ste boli schop­ní rozo­znávať, čo je hlav­né, a aby ste boli čis­tí a bez úhony pre Kris­tov deň,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A za to sa mod­lím, žeby vaša lás­ka ešte viac a viac hoj­nela pravou známosťou a každým vnímaním,

Evanjelický

9 A za to sa mod­lím, aby sa vaša lás­ka vždy viac a viac roz­hojňovala v pravom po­znaní a v každej skúsenos­ti,

Ekumenický

9 Mod­lím sa, aby vaša lás­ka čoraz väčšmi rá­stla v poznaní a v každej skúsenos­ti,

Bible21

9 Mod­lím se, aby i vaše lás­ka stále víc a více rost­la spo­lu s po­znáním a hlu­bokou vní­mavostí,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček