EkumenickýFilipským1,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:8

Veď Boh mi je sved­kom, ako túžim po vás všet­kých lás­kou Kris­ta Ježiša.


Verš v kontexte

7 A právom tak­to zmýšľam o vás všet­kých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všet­ci máte účasť na milos­ti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evan­jelia. 8 Veď Boh mi je sved­kom, ako túžim po vás všet­kých lás­kou Kris­ta Ježiša. 9 Mod­lím sa, aby vaša lás­ka čoraz väčšmi rá­stla v poznaní a v každej skúsenos­ti,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo mojím sved­kom je Bôh, ako túžim po vás po všet­kých vo vnútor­nos­tiach Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

8 Lebo Boh mi je svedok, ako túžim po vás všet­kých lás­kou Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

8 Veď Boh mi je sved­kom, ako túžim po vás všet­kých lás­kou Kris­ta Ježiša.

Bible21

8 Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lás­ku Krista Ježíše!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček