EkumenickýFilipským1,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:3

Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,


Verš v kontexte

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, 4 vždy v každej mojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ďakujeme svoj­mu Bohu pri každej roz­pomien­ke ma vás

Evanjelický

3 Pri každej roz­pomien­ke na vás,

Ekumenický

3 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,

Bible21

3 Kdyko­li si na vás vzpo­menu, mu­sím dě­kovat své­mu Bo­hu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček