EkumenickýFilipským1,29

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:29

Veď vám sa do­stala milosť pre Kris­ta, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj tr­peli.


Verš v kontexte

28 Protiv­níkom sa nedaj­te ničím za­strašiť! To bude znamením od Boha — im, že za­hynú, ale vám, že budete spasení. 29 Veď vám sa do­stala milosť pre Kris­ta, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj tr­peli. 30 Vediete pred­sa taký is­tý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 Lebo vám je z milos­ti daná za Kris­ta, nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho tr­peli

Evanjelický

29 Lebo vám sa do­stalo milos­ti pre Kris­ta, aby ste nielen verili v Neho, ale aj tr­peli pre Neho.

Ekumenický

29 Veď vám sa do­stala milosť pre Kris­ta, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj tr­peli.

Bible21

29 Bylo vám to­tiž do­přáno, abys­te v Krista nejen věři­li, ale také pro něho trpě­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček