EkumenickýFilipským1,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:11

na­pl­není ovocím spravod­livos­ti, ktoré je skr­ze Ježiša Kris­ta na Božiu slávu a chválu.


Verš v kontexte

10 aby ste boli schop­ní rozo­znávať, čo je hlav­né, a aby ste boli čis­tí a bez úhony pre Kris­tov deň, 11 na­pl­není ovocím spravod­livos­ti, ktoré je skr­ze Ježiša Kris­ta na Božiu slávu a chválu. 12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evan­jelia pros­pelo.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 na­pl­není ovocím spraved­livos­ti, doneseným skrze Ježiša Kris­ta, na slávu a chválu Božiu.

Evanjelický

11 na­pl­není ovocím spravod­livos­ti skr­ze Ježiša Kris­ta na slávu a chválu Božiu.

Ekumenický

11 na­pl­není ovocím spravod­livos­ti, ktoré je skr­ze Ježiša Kris­ta na Božiu slávu a chválu.

Bible21

11 a dali se od Ježíše Krista na­plnit ovo­cem sprave­dlnosti ke slávě a chvále Boží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček