EkumenickýFilemonovi1,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filemonovi 1:23

Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň v Kristovi Ježišovi,


Verš v kontexte

22 Súčas­ne však prosím: Pri­prav mi po­hos­tin­né prís­trešie. Lebo dúfam, že pre vaše mod­lit­by vám budem vrátený ako dar. 23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň v Kristovi Ježišovi, 24 aj moji spolu­pracov­níci Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Po­zdravuje ta Epaf­ras, môj spolu­zajatec v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň pre Kris­ta Ježiša,

Ekumenický

23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň v Kristovi Ježišovi,

Bible21

23 Pozdravuje tě Epafras, můj spo­luvězeň v Kri­stu Ježíši,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček