EkumenickýEzechiel44,13

Ezechiel 44:13

Ne­smú sa pri­blížiť ku mne, aby mi konali kňaz­skú službu, ne­smú sa pri­blížiť ani k tomu, čo mi je sväté, ani k najsvätejším darom; ponesú svoju han­bu za svoje ohav­nos­ti, ktoré páchali.


Verš v kontexte

12 Pre­tože im slúžili pred ich mod­lami a domu Iz­raela dali popud k vine, zdvihol som svoju ruku k prísahe proti nim — znie výrok Pána, Hos­podina — budú znášať trest za svoju vinu. 13 Ne­smú sa pri­blížiť ku mne, aby mi konali kňaz­skú službu, ne­smú sa pri­blížiť ani k tomu, čo mi je sväté, ani k najsvätejším darom; ponesú svoju han­bu za svoje ohav­nos­ti, ktoré páchali. 14 Určím ich na to, aby vy­konávali službu v chráme pri všet­kej práci a pri všet­kom, čo sa v ňom koná.

späť na Ezechiel, 44

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale nepriblížia sa ku mne, aby mi konali kňaz­skú službu ani sa ne­prib­lížia k ni­ktorým mojim po­sviat­nos­tiam, ku svätos­vätým veciam, ale ponesú svoju po­tupu a svoje ohav­nos­ti, ktoré páchali.

Evanjelický

13 Ne­smú sa pri­blížiť ku mne, aby mi konali kňaz­skú službu, ne­smú sa pri­blížiť ani k tomu, čo mi je sväté, ani k najs­vätejším darom; ponesú svoju han­bu za svoje ohav­nos­ti, ktoré páchali.

Ekumenický

13 Ne­smú sa pri­blížiť ku mne, aby mi konali kňaz­skú službu, ne­smú sa pri­blížiť ani k tomu, čo mi je sväté, ani k najsvätejším darom; ponesú svoju han­bu za svoje ohav­nos­ti, ktoré páchali.

Bible21

13 Ne­při­blíží se ke mně, aby mi ko­na­li kněžs­kou službu, ne­při­blíží se k žádné z mých svatých ani sva­tosvatých věcí. Po­ne­sou svou hanbu za hanebnosti, které pá­cha­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček