EkumenickýEzechiel38,20

Ezechiel 38:20

takže sa predo mnou za­chvejú mor­ské ryby, nebes­ké vtáky, poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všet­ci ľudia, ktorí sú na zemi. Vr­chy sa zrútia a skal­né svahy i všet­ky hrad­by pad­nú na zem.


Verš v kontexte

19 Vo svojej hor­livos­ti a v ohni svojej prch­kos­ti som po­vedal: Na­ozaj, v ten deň bude veľké zeme­trasenie na pôde Iz­raela, 20 takže sa predo mnou za­chvejú mor­ské ryby, nebes­ké vtáky, poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všet­ci ľudia, ktorí sú na zemi. Vr­chy sa zrútia a skal­né svahy i všet­ky hrad­by pad­nú na zem. 21 Pri­volám proti nemu všet­ky druhy hrôzy — znie výrok Pána, Hos­podina — každý meč sa ob­ráti proti vlast­nému bratovi.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

20 A budú sa triasť pred mojou tvárou mor­ské ryby a nebes­kí vtáci aj poľná zver i všet­ky plazy, ktoré sa plazia po zemi, jako i všet­ci ľudia, ktorí na tvári zeme. A vr­chy sa zrútia, a pad­nú p­rík­re svahy, i každý múr pad­ne na zem.

Evanjelický

20 takže sa predo mnou za­chvejú mor­ské ryby i nebes­ké vtáky, i poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všet­ci ľudia, ktorí sú na zemi. Vr­chy sa zrútia a skal­né svahy i všet­ky hrad­by pad­nú na zem.

Ekumenický

20 takže sa predo mnou za­chvejú mor­ské ryby, nebes­ké vtáky, poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všet­ci ľudia, ktorí sú na zemi. Vr­chy sa zrútia a skal­né svahy i všet­ky hrad­by pad­nú na zem.

Bible21

20 Mořské ryby i ptáci na ne­bi, divoká zvěř i všech­na havěť le­zou­cí po zemi se pře­de mnou bu­dou třást spo­lu se vše­mi lid­mi všu­de na ze­mi. Se­sují se ho­ry, zbor­tí se srá­zy a každá hrad­ba padne k ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček