EkumenickýEzechiel38,11

Ezechiel 38:11

a po­vieš: Vy­stúpim proti ot­vorenej krajine a prídem na po­koj­ných ľudí, ktorí bývajú bez­pečne. Všet­ci žijú bez hradieb a závor a ne­majú ani dvere.


Verš v kontexte

10 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Toho dňa ti prídu na um myšlien­ky, vy­mys­líš zlomyseľný plán 11 a po­vieš: Vy­stúpim proti ot­vorenej krajine a prídem na po­koj­ných ľudí, ktorí bývajú bez­pečne. Všet­ci žijú bez hradieb a závor a ne­majú ani dvere. 12 Chceš zís­kať korisť, odňať lup a svoju ruku ob­rátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok, majetok a býva na vy­výšenom strede zeme.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­vieš: Poj­dem hore na zem ne­opev­nených osád, prij­dem na tých, ktorí žijú na po­koji, ktorí bývajú bez­peční, ktorí všet­ci bývajú v osadách bez múru a ne­majú závory ani vrát, -

Evanjelický

11 a po­vieš: Vy­stúpim proti ot­vorenej krajine a prídem na po­koj­ných ľudí, ktorí bývajú bez­pečne; všet­ci žijú bez hradieb a závor a ne­majú ani dvere.

Ekumenický

11 a po­vieš: Vy­stúpim proti ot­vorenej krajine a prídem na po­koj­ných ľudí, ktorí bývajú bez­pečne. Všet­ci žijú bez hradieb a závor a ne­majú ani dvere.

Bible21

11 Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi s ne­chráněný­mi ves­nice­mi, na­padnu ty, kdo ži­jí v kli­du a bez­pečí – vž­dyť její obyva­te­lé vůbec ne­mají hrad­by, brá­ny ani závory!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček