EkumenickýEzechiel37,19

Ezechiel 37:19

po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja beriem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Ef­rajima, i s ním spojené kmene Iz­raela, položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jed­no drevo a budú jed­no v mojej ruke.


Verš v kontexte

18 Keď sa ti pri­hovoria synovia tvoj­ho ľudu: Vy­svet­líš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba?, 19 po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja beriem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Ef­rajima, i s ním spojené kmene Iz­raela, položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jed­no drevo a budú jed­no v mojej ruke. 20 Drevá, na ktoré budeš písať, budeš mať vo svojej ruke pred ich očami.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

19 Hovor im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, ja vez­mem drevo Jozefovo, ktoré je v ruke Ef­rai­movej, a po­kolenia Iz­raelove, jeho spoločníkov, a dám ich aj s ním k drevu Júdov­mu a učiním ich jed­ným drevom, a budú jed­no v mojej ruke.

Evanjelický

19 po­vedz im: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Aj­hľa, ja beriem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Ef­rajima, i s ním spojené kmene Iz­raela, položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jed­no drevo a budú jed­no v mojej ruke.

Ekumenický

19 po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja beriem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Ef­rajima, i s ním spojené kmene Iz­raela, položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jed­no drevo a budú jed­no v mojej ruke.

Bible21

19 řekni jim – Tak praví Panovník Hos­po­din: ‚Hle, já vez­mu dře­vo Josefovo (které je v ruce Efrai­mově) a jeho druhů z iz­rael­ských kmenů a při­ložím je ke dře­vu Ju­dovu. Spo­jím je v je­diné dře­vo a bu­dou v mé ruce jedno.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček