EkumenickýEzechiel18,29

Ezechiel 18:29

Dom Iz­raela však na­mieta: Pánova ces­ta nie je správ­na. Nie sú správ­ne moje ces­ty, dom Iz­raela? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty?


Verš v kontexte

28 Keď uvidí a od­vráti sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, ktorých sa do­púšťal, určite bude žiť, nezom­rie. 29 Dom Iz­raela však na­mieta: Pánova ces­ta nie je správ­na. Nie sú správ­ne moje ces­ty, dom Iz­raela? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty? 30 Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich hriechov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu.

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

29 A dom Iz­raelov hovoria: Nie je pravá ces­ta Pánova. Ale či moje ces­ty nie sú pravé, dome Iz­raelov? Či azda nie sú to vaše ces­ty, k­toré nie sú pravé?

Evanjelický

29 Avšak dom Iz­raela na­mieta: Ces­ta Pánova nie je správ­na. Nie sú správ­ne moje ces­ty, dom Iz­raela? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty?

Ekumenický

29 Dom Iz­raela však na­mieta: Pánova ces­ta nie je správ­na. Nie sú správ­ne moje ces­ty, dom Iz­raela? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty?

Bible21

29 Dům Iz­rae­le však říká: ‚Hos­po­din je ve svém jednání vrtkavý.‘ Já že jsem ve svém jednání vr­t­kavý, dome iz­rael­ský? Nejste to spíše vy, kdo je vr­t­kavý ve svém jednání?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček