EkumenickýEzechiel18,20

Ezechiel 18:20

Osoba, ktorá hreší, zo­mrie! Syn ne­ponesie zod­poved­nosť za vinu svoj­ho otca ani otec ne­ponesie zod­poved­nosť za vinu syna. Spravod­livosť spravod­livého bude na jed­nom a vina bez­božného bude na druhom.


Verš v kontexte

19 Na­mietali ste: Prečo nenesie syn zod­poved­nosť za vinu svoj­ho ot­ca? Syn pred­sa uskutočňoval právo a spravod­livosť, za­chovával všet­ky moje ustanovenia, a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť! 20 Osoba, ktorá hreší, zo­mrie! Syn ne­ponesie zod­poved­nosť za vinu svoj­ho otca ani otec ne­ponesie zod­poved­nosť za vinu syna. Spravod­livosť spravod­livého bude na jed­nom a vina bez­božného bude na druhom. 21 Ak sa bez­božný od­vráti od akéhokoľvek svoj­ho hriechu, ktorý páchal, a bude za­chovávať všet­ky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravod­livosť, určite bude žiť. Nezom­rie!

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 Duša, ktorá hreší, tá zo­mrie. Syn ne­ponesie ne­právos­ti ot­covej, ani otec ne­ponesie ne­právos­ti synovej. Spraved­livosť spraved­livého bude na ňom, a tiež i bezbožnosť bez­božného bude na ňom, na bezbožnom.

Evanjelický

20 Osoba, ktorá hreší, zo­mrie! Syn ne­ponesie zod­poved­nosť za vinu svoj­ho ot­ca, ani otec ne­ponesie zod­poved­nosť za vinu syna. Spravod­livosť spravod­livého nech je na jed­nom a vina bez­božného nech je na druhom.

Ekumenický

20 Osoba, ktorá hreší, zo­mrie! Syn ne­ponesie zod­poved­nosť za vinu svoj­ho otca ani otec ne­ponesie zod­poved­nosť za vinu syna. Spravod­livosť spravod­livého bude na jed­nom a vina bez­božného bude na druhom.

Bible21

20 Živo­tem za­platí ten, kdo hřeší. Syn ne­po­ne­se ot­covy viny a otec ne­po­ne­se viny synovy. Sprave­dlivé­mu se bude počítat jeho sprave­dlnost a niče­movi jeho ničem­nost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček