EkumenickýEzechiel18,17

Ezechiel 18:17

od bez­právia odťahuje svoju ruku, neberie úžeru ani úrok, moje nariadenia pl­ní, chodí podľa mojich ustanovení, ten nezom­rie za vinu svoj­ho ot­ca. Určite bude žiť.


Verš v kontexte

16 ani ni­koho ne­ut­láča, ani nezad­ržuje záloh, ani sa nedopúšťa lúpeže, zo svoj­ho chleba udeľuje hlad­nému a na­hého za­odieva rúchom, 17 od bez­právia odťahuje svoju ruku, neberie úžeru ani úrok, moje nariadenia pl­ní, chodí podľa mojich ustanovení, ten nezom­rie za vinu svoj­ho ot­ca. Určite bude žiť. 18 Jeho otec, ktorý sa do­púšťal ú­tlaku, do­púšťal sa lúpeže na bratovi a upro­stred svoj­ho ľudu robil, čo nebolo dob­ré; ten, hľa, zo­mrie za svoju vinu.

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

17 od bied­neho by od­vrátil svoju ruku, ne­vzal by úžery ani úroku, moje súdy by činil a chodil by v mojich ustanoveniach, ten nezom­rie pre ne­právosť svoj­ho ot­ca; is­tot­ne bude žiť.

Evanjelický

17 od bez­právia od­tiahol svoju ruku, neb­ral úžeru ani úrok, moje nariadenia pl­nil, chodil podľa mojich ustanovení, ten nezom­rie za vinu svoj­ho ot­ca. Určite bude žiť.

Ekumenický

17 od bez­právia odťahuje svoju ruku, neberie úžeru ani úrok, moje nariadenia pl­ní, chodí podľa mojich ustanovení, ten nezom­rie za vinu svoj­ho ot­ca. Určite bude žiť.

Bible21

17 vy­hýbá se to­mu, aby chudým ublížil, nepůjčuje jako li­chvářia ne­vy­máhá úroky, plní mé záko­nya řídí se mý­mi pravidly. Takový ne­zemře za ot­covy viny – ta­kový jis­tě bude žít!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček