EkumenickýEzdráš9,13

Ezdráš 9:13

Po tom všet­kom, čo nás pri­kvačilo pre naše zlé skut­ky a pre naše veľké pre­vinenie — lebo ty, náš Bože, si nás väčšmi šet­ril, ako si za­slúžili naše ne­právos­ti, a nechal si nám za­chované zvyšky —,


Verš v kontexte

12 Nedávaj­te teda svoje dcéry za ich synov, ani neber­te ich dcéry svojim synom! Ni­kdy sa ne­usiluj­te o ich blaho a dob­ro, aby ste boli čoraz moc­nejší, požívali výhody krajiny a poručili ju svojim synom až naveky. 13 Po tom všet­kom, čo nás pri­kvačilo pre naše zlé skut­ky a pre naše veľké pre­vinenie — lebo ty, náš Bože, si nás väčšmi šet­ril, ako si za­slúžili naše ne­právos­ti, a nechal si nám za­chované zvyšky —, 14 ne­slobod­no sa nám vy­krúcať a porušovať tvoje príkazy, ne­smieme sa spríbuz­niť s tými ohav­nými národ­mi. Veď či by si sa neroz­hneval na nás do vy­kynoženia, takže by nik nezos­tal nažive a ne­unikol skaze?

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 A či teraz, po tom po všet­kom, čo prišlo na nás pre naše zlé skut­ky a pre naše veľké pre­vinenie, lebo ty, náš Bože, si zdŕžal s­voj prút a ne­tres­tal si nás tak, ako by boly za­slúžily naše ne­právos­ti, a dal si nám tak­to as­poň vo zbyt­ku uniknúť záhube;

Evanjelický

13 Ale po všet­kom, čo na nás prišlo za naše zlé činy a za naše veľké pre­vinenie, Ty, Bože náš, pred­sa si nás ne­tres­tal podľa našich vín, ale dal si nám tak­to sa za­chrániť.

Ekumenický

13 Po tom všet­kom, čo nás pri­kvačilo pre naše zlé skut­ky a pre naše veľké pre­vinenie — lebo ty, náš Bože, si nás väčšmi šet­ril, ako si za­slúžili naše ne­právos­ti, a nechal si nám za­chované zvyšky —,

Bible21

13 Po tom všem, co nás po­tkalo za naše ve­liké zloči­ny a pro­vinění, ví­me, Bože náš, že jsi nás netre­stal, jak bychom za své hří­chy za­s­louži­li, ale ne­chal jsi nás vy­váz­nout.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček