EkumenickýEzdráš7

Ezdráš

Ezdrášov rodokmeň1 Po tých­to udalos­tiach sa za kraľovania perz­ského kráľa Ar­taxer­xa vy­bral Ezdráš, syn Seráju, syna Azar­ju, syna Chil­kiju, 2 syna Šal­lúma, syna Cádoka, syna Achítuba, 3 syna Amar­ju, syna Azar­ju, syna Merajóta, 4 syna Zerach­ju, syna Uzziho, syna Buk­kiho, 5 syna Abíšuu, syna Pin­chása, syna Eleazára, syna naj­vyššieho kňaza Árona. Ezdrášova cesta domov6 Ten­to Ezdráš vy­šiel z Babylonu. Bol zákon­níkom, skúseným v Mojžišovom zákone, ktorý dal Hos­podin, Boh Iz­raela. Keďže bola nad ním ruka Hos­podina, jeho Boha, kráľ mu dával všet­ko, o čo žiadal. 7 Zároveň putoval do Jeruzalema húf Iz­raelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrát­nikov a ne­voľníkov chrámu v siedmom roku kráľa Ar­taxer­xa. 8 Do Jeruzalema došiel v piatom mesiaci, v siedmom roku toh­to kráľa. 9 Na pr­vý deň pr­vého mesiaca bol totiž určený od­chod z Babylonu a v prvý deň piateho mesiaca sa do­stal do Jeruzalema, lebo na ňom spočívala dob­rotivá ruka jeho Boha. 10 Ezdráš si totiž zau­mienil skúmať Hos­podinov zákon, pl­niť ho a učiť iz­rael­ský ľud ustanovenia a práv­ne pred­pisy. Kráľovo splnomocnenie pre Ezdráša11 Toto je od­pis lis­tiny, ktorú dal kráľ Ar­taxer­xes kňazovi Ezdrášovi, znal­covi zákona, znal­covi Hos­podinových príkazov a nariadení pre Iz­rael: 12 Ar­taxer­xes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone nebes­kého Boha, po­zdrav a tak ďalej. 13 Ja vy­dávam roz­kaz, že každý, kto by v mojom kráľov­stve mal vôľu — či už z izraelského ľudu, či z jeho kňazov, alebo z levitov — ísť do Jeruzalema, môže sa vy­brať s tebou. 14 Kráľ a jeho sied­mi rad­covia ťa po­sielajú pre­skúmať stav vecí v Judsku a v Jeruzaleme, ako žiada zákon tvoj­ho Boha, čo máš v ruke, 15 a do­praviť strieb­ro so zlatom, ktoré kráľ a jeho rad­covia dob­rovoľne venovali Bohu Iz­raela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, 16 aj všet­ko strieb­ro a zlato, ktoré náj­deš v celej babylon­skej provin­cii pop­ri dob­rovoľnom dare ľudu a kňazov, venovanom domu ich Boha v Jeruzaleme. 17 Pre­to za tieto peniaze bez­od­klad­ne na­kúp býky, barany a barán­ky s príslušnými po­kr­movými a nápojovými obetami a obetuj ich na ol­tári domu vášho Boha v Jeruzaleme! 18 To, čo ty a tvoji bratia usúdite, že by bolo dob­ré spraviť so strieb­rom a zlatom, ktoré bude na­zvyš, sprav­te podľa vôle svoj­ho Boha. 19 Nádoby, ktoré do­stávaš pre službu v dome tvoj­ho Boha, odo­vzdaj pred Bohom v Jeruzaleme! 20 Čo ešte treba pre dom tvoj­ho Boha, čo ti bude ešte treba vy­naložiť, uhraď z kráľovskej po­klad­nice! 21 Ja, kráľ Ar­taxer­xes, tým­to nariaďujem všet­kým po­klad­níkom na Záriečí: Všet­ko, o čo by vás požiadal kňaz Ezdráš, znalec zákona nebes­kého Boha, treba bez okol­kov spl­niť 22 do sto talen­tov strieb­ra, do sto kórov pšenice, do sto batov vína, do sto batov oleja a soli bez vy­účtovania! 23 Všet­ko, čo sa žiada podľa roz­hod­nutia nebes­kého Boha, treba pres­ne spl­niť pre dom nebes­kého Boha, aby azda ne­vz­bĺkol hnevom proti kráľovej ríši a proti jeho synom. 24 Ďalej vám oznamujeme, že nik ne­má právo uvaliť daň, dáv­ku či mýto ani na kňazov, ani na levitov, spevákov, vrát­nikov, chrámových ne­voľníkov, ani na nijakých služob­níkov toh­to Božieho domu. 25 Ty, Ezdráš, podľa toho, ako pri­kazuje múd­rosť tvoj­ho Boha, ktorú máš v rukách, vy­menuj sud­cov ved­no s obhajcami, aby vy­sluhovali právo všet­kému ľudu na Záriečí, totiž tým, čo po­znajú zákon tvoj­ho Boha; a kto by ho ne­poz­nal, toho učte! 26 Každý, kto by ne­pos­lúchol zákon tvoj­ho Boha a zákon kráľa, nech je bez okol­kov od­súdený alebo na sm­rť, alebo do vy­hnan­stva, alebo na peňažnú po­kutu, alebo do žalára! Ezdrášova ďakovná modlitba27 Nech je zvelebený Hos­podin, Boh našich ot­cov, ktorý vnukol kráľovi do srd­ca, aby ok­rášlil Hos­podinov dom v Jeruzaleme 28 a na­klonil ku mne milosť kráľa, jeho rad­cov a všet­kých moc­ných kniežat kráľa. Ja teda, po­sil­nený rukou Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorá bola nado mnou, zhromaždil som pop­red­ných z Izraela, aby išli so mnou.

EkumenickýEzdráš7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček