EkumenickýEzdráš6,6

Ezdráš 6:6

Teraz teda Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, a Šetar-Bózenaj so svojimi spolu­pracov­ník­mi i správ­covia spoza Rieky, choďte od­tiaľ preč!


Verš v kontexte

5 Ná­klady nech uhradí kráľov­ský dvor. Aj zlaté a striebor­né nádoby, ktoré pat­rili Božiemu domu a ktoré Nebúkad­necar zo­bral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech putujú späť do jeruzalem­ského chrámu! Zlož ich v Božom dome! 6 Teraz teda Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, a Šetar-Bózenaj so svojimi spolu­pracov­ník­mi i správ­covia spoza Rieky, choďte od­tiaľ preč! 7 Nechaj­te, nech sa pracuje na tom Božom dome! Nech židov­ský mies­to­držiteľ a ich starší stavajú ten Boží dom tam, kde stál pred­tým.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak teraz ty, Tat­tenai, voj­voda za riekou, Šetar-bozenai, so svojimi spoločník­mi, Afar­sechania, ktorí sú za riekou, buďte ďaleko od­tiaľ.

Evanjelický

6 Teraz teda ty, Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj so svojimi druh­mi i správ­covia v Záriečí, vy sa od­tiaľ vzdiaľte.

Ekumenický

6 Teraz teda Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, a Šetar-Bózenaj so svojimi spolu­pracov­ník­mi i správ­covia spoza Rieky, choďte od­tiaľ preč!

Bible21

6 Od­po­věď zněla: Tatenajovi, hej­tmanu za­eufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufra­tem: Ne­vměšuj­te se!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček