EkumenickýEzdráš6,4

Ezdráš 6:4

Tri vrstvy sú z kresaného kameňa a po­tom jed­na vrstva z dreva.


Verš v kontexte

3 V prvom roku svoj­ho kraľovania roz­kázal kráľ Kýros vo veci Božieho domu v Jeruzaleme: Nech sa stavia ten­to chrám ako mies­to, na ktoré sa prinášajú obety spoločen­stva a ohňové obety na zá­kladoch, ktoré znesú jeho výšku šesťdesiat lakťov a jeho šír­ku šesťdesiat lakťov. 4 Tri vrstvy sú z kresaného kameňa a po­tom jed­na vrstva z dreva. 5 Ná­klady nech uhradí kráľov­ský dvor. Aj zlaté a striebor­né nádoby, ktoré pat­rili Božiemu domu a ktoré Nebúkad­necar zo­bral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech putujú späť do jeruzalem­ského chrámu! Zlož ich v Božom dome!

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a ná­klad sa dá z domu kráľov­ho.

Evanjelický

4 Tri rady z kvád­rov a jeden rad drevený; trovy sa majú hradiť z kráľovej po­klad­nice.

Ekumenický

4 Tri vrstvy sú z kresaného kameňa a po­tom jed­na vrstva z dreva.

Bible21

4 Po třech vrst­vách tesaných kvádrů ne­chť násle­duje vrst­va dře­va. Nákla­dy bu­dou hraze­ny z králov­ské poklad­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček