EkumenickýEzdráš6,22

Ezdráš 6:22

Slávili aj sláv­nosť nek­vasených chlebov sedem dní v radosti, lebo Hos­podin ich ob­daroval radosťou. Na­klonil k nim srd­ce asýr­skeho kráľa, aby po­silňoval ich ruky na stav­be domu Boha, Boha Iz­raela.


Verš v kontexte

20 Keďže kňazi a leviti sa do jed­ného očis­tili, všet­ci boli čis­tí, a tak moh­li za­bíjať pas­chál­neho barán­ka všet­kým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom, aj sebe. 21 Iz­raeliti teda jed­li pas­chál­neho barán­ka, a to nielen tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všet­ci, čo sa od­delili od poškvr­ny po­hanov tej krajiny a pri­dali sa k nim, aby hľadali Hos­podina, Boha Iz­raela. 22 Slávili aj sláv­nosť nek­vasených chlebov sedem dní v radosti, lebo Hos­podin ich ob­daroval radosťou. Na­klonil k nim srd­ce asýr­skeho kráľa, aby po­silňoval ich ruky na stav­be domu Boha, Boha Iz­raela.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

22 A slávili aj slávnosť nek­vasených chlebov sedem dní v rados­ti, lebo ich Hos­podin ob­daril radosťou a ob­rátil srd­ce as­sýr­skeho kráľa k nim, aby po­sil­nil ich ruky v diele domu Boha, Boha Iz­raelov­ho.

Evanjelický

22 S radosťou svätili sviatok nek­vasených chlebov za sedem dní, lebo ich Hos­podin po­tešil a na­klonil im srd­ce asýr­skeho kráľa, aby im po­sil­nil ruky v práci pri chráme Boha iz­rael­ského.

Ekumenický

22 Slávili aj sláv­nosť nek­vasených chlebov sedem dní v radosti, lebo Hos­podin ich ob­daroval radosťou. Na­klonil k nim srd­ce asýr­skeho kráľa, aby po­silňoval ich ruky na stav­be domu Boha, Boha Iz­raela.

Bible21

22 Po sedm dní šťastně slavi­li Svá­tek ne­kvašených chle­bů, ne­boť je Hos­po­din obšťastnil, když jim na­klo­nil srd­ce asyr­ského krále, aby je podpořil v práci na Božím chrá­mu, na do­mě Boha Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček