EkumenickýEzdráš6,14

Ezdráš 6:14

Židov­skí starší teda moh­li ďalej stavať a práca im išla od ruky, ako pred­povedal prorok Ag­ge­us a Id­dov syn Za­chariáš. Podľa nariadenia Boha Iz­raela a podľa nariadenia perz­ských kráľov Kýra, Dária a Ar­taxer­xa po­kračovali v stavbe až do do­končenia.


Verš v kontexte

13 Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, Šetar-Bózenaj a ich spolu­pracov­níci urobili pres­ne podľa toho, ako im od­povedal kráľ Dárius. 14 Židov­skí starší teda moh­li ďalej stavať a práca im išla od ruky, ako pred­povedal prorok Ag­ge­us a Id­dov syn Za­chariáš. Podľa nariadenia Boha Iz­raela a podľa nariadenia perz­ských kráľov Kýra, Dária a Ar­taxer­xa po­kračovali v stavbe až do do­končenia. 15 Tak do­končili Boží dom do tretieho dňa mesiaca ádar v šiestom roku kraľovania kráľa Dária.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak staväli starší Židov, a darilo sa im podľa proroc­tva proroka Hag­gea a Za­chariáša, syna Id­dov­ho. A tedy staväli a do­končili z roz­kazu Boha Iz­raelov­ho a z roz­kazu Cýra, Dária a Ar­taxer­xa, perz­ského kráľa.

Evanjelický

14 Tak židov­skí starší ús­pešne budovali podľa proroc­tva proroka Ag­ge­usa a Za­chariáša, syna Id­dov­ho; po­stavili a dobudovali chrám podľa vôle Boha iz­rael­ského a podľa roz­kazu perz­ského kráľa Kýra, Dária a Ar­taxer­xa.

Ekumenický

14 Židov­skí starší teda moh­li ďalej stavať a práca im išla od ruky, ako pred­povedal prorok Ag­ge­us a Id­dov syn Za­chariáš. Podľa nariadenia Boha Iz­raela a podľa nariadenia perz­ských kráľov Kýra, Dária a Ar­taxer­xa po­kračovali v stavbe až do do­končenia.

Bible21

14 Ži­dovští stařeši­nové stavě­li a dílo rost­lo, jak pro­ro­koval pro­rok Age­us a Za­cha­ri­áš, syn Idův. Na po­kyn Boha Iz­rae­le a na po­kyn per­ských králů Ký­ra, Da­re­ia a Ar­taxer­xe na­ko­nec stav­bu dokonči­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček