EkumenickýEzdráš6,13

Ezdráš 6:13

Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, Šetar-Bózenaj a ich spolu­pracov­níci urobili pres­ne podľa toho, ako im od­povedal kráľ Dárius.


Verš v kontexte

12 Boh, ktorý tam dáva pre­bývať svoj­mu menu, nech zvrh­ne každého kráľa a ľudí, ktorí by sa od­vážili toto nedod­ržiavať a zbúrať ten Boží dom v Jeruzaleme! Ja, Dárius, som vy­dal ten­to roz­kaz. Nech sa prís­ne do­držiava! 13 Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, Šetar-Bózenaj a ich spolu­pracov­níci urobili pres­ne podľa toho, ako im od­povedal kráľ Dárius. 14 Židov­skí starší teda moh­li ďalej stavať a práca im išla od ruky, ako pred­povedal prorok Ag­ge­us a Id­dov syn Za­chariáš. Podľa nariadenia Boha Iz­raela a podľa nariadenia perz­ských kráľov Kýra, Dária a Ar­taxer­xa po­kračovali v stavbe až do do­končenia.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy Tat­tenai, voj­voda za riekou, Šetar-bozenai a ich spoločníci urobili bez od­kladu podľa toho, jakú od­poveď poslal kráľ Dárius.

Evanjelický

13 Tat­tenaj, mies­to­držiteľ Záriečia, Šetar-Bóz­naj a ich druhovia urobili všet­ko pres­ne podľa roz­kazu, ktorý po­slal kráľ Dárius.

Ekumenický

13 Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, Šetar-Bózenaj a ich spolu­pracov­níci urobili pres­ne podľa toho, ako im od­povedal kráľ Dárius.

Bible21

13 Hej­tman za­eufratského kraje Ta­tenaj, Štar-boznaj i ostatní úředníci se tedy be­z­odkladně za­ří­di­li pod­le do­pisu krále Da­re­ia.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček