EkumenickýEzdráš6,12

Ezdráš 6:12

Boh, ktorý tam dáva pre­bývať svoj­mu menu, nech zvrh­ne každého kráľa a ľudí, ktorí by sa od­vážili toto nedod­ržiavať a zbúrať ten Boží dom v Jeruzaleme! Ja, Dárius, som vy­dal ten­to roz­kaz. Nech sa prís­ne do­držiava!


Verš v kontexte

11 Ďalej sa vy­dáva z mojej strany roz­kaz: Ktokoľvek by nedod­ržal toto nariadenie, nech vy­trh­nú z jeho domu trám, nech ho vztýčia a nech ho naň pri­bijú a jeho dom nech je z trestu ob­rátený na rumovis­ko! 12 Boh, ktorý tam dáva pre­bývať svoj­mu menu, nech zvrh­ne každého kráľa a ľudí, ktorí by sa od­vážili toto nedod­ržiavať a zbúrať ten Boží dom v Jeruzaleme! Ja, Dárius, som vy­dal ten­to roz­kaz. Nech sa prís­ne do­držiava! 13 Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, Šetar-Bózenaj a ich spolu­pracov­níci urobili pres­ne podľa toho, ako im od­povedal kráľ Dárius.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

12 A Bôh, ktorý učinil to, aby tam pre­bývalo jeho meno, nech porazí každého kráľa i ľud, ktorý by vy­strel svoju ruku, aby to zmenil a tak zkazil ten dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme. Ja Dárius dávam roz­kaz, aby sa to vykonalo bez od­kladu.

Evanjelický

12 Boh, ktorý tam dal pre­bývať svoj­mu menu, nech zvrh­ne každého, kráľa aj ľud, ktorí by vztiah­li ruku, aby konali proti tomuto roz­hod­nutiu a zborili by dom Boží v Jeruzaleme. Ja, Dárius, som vy­dal ten­to roz­kaz; nech sa starost­livo vy­pl­ní.

Ekumenický

12 Boh, ktorý tam dáva pre­bývať svoj­mu menu, nech zvrh­ne každého kráľa a ľudí, ktorí by sa od­vážili toto nedod­ržiavať a zbúrať ten Boží dom v Jeruzaleme! Ja, Dárius, som vy­dal ten­to roz­kaz. Nech sa prís­ne do­držiava!

Bible21

12 Bůh, je­hož jméno pře­bývá v Je­ruzalémě, ne­chť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ru­ku, aby po­rušil či poško­dil tamější dům Boží. Já, Da­re­i­os, vy­dávám toto nařízení. Bu­diž pro­ve­deno be­z­odkladně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček