EkumenickýEzdráš6,11

Ezdráš 6:11

Ďalej sa vy­dáva z mojej strany roz­kaz: Ktokoľvek by nedod­ržal toto nariadenie, nech vy­trh­nú z jeho domu trám, nech ho vztýčia a nech ho naň pri­bijú a jeho dom nech je z trestu ob­rátený na rumovis­ko!


Verš v kontexte

10 aby prinášali Bohu nebies milé obety a mod­lili sa za blažený život kráľa a jeho rodiny. 11 Ďalej sa vy­dáva z mojej strany roz­kaz: Ktokoľvek by nedod­ržal toto nariadenie, nech vy­trh­nú z jeho domu trám, nech ho vztýčia a nech ho naň pri­bijú a jeho dom nech je z trestu ob­rátený na rumovis­ko! 12 Boh, ktorý tam dáva pre­bývať svoj­mu menu, nech zvrh­ne každého kráľa a ľudí, ktorí by sa od­vážili toto nedod­ržiavať a zbúrať ten Boží dom v Jeruzaleme! Ja, Dárius, som vy­dal ten­to roz­kaz. Nech sa prís­ne do­držiava!

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak­tiež je odo mňa vy­daný roz­kaz, aby každý človek, ktorý by zmenil to slovo, bol tak­to odpravený: Vy­tiah­ne sa drevo z jeho domu a po­staví sa, a jeho pri­bijú naň, a jeho dom nech je pre­to ob­rátený na hnojis­ko.

Evanjelický

11 Vy­dávam roz­kaz, že ktokoľvek pre­stúpi toto roz­hod­nutie, tomu bude za to vy­tr­hnutá hrada z jeho domu, bude vztýčená a on na ňu obesený; z jeho domu sa urobí zborenis­ko.

Ekumenický

11 Ďalej sa vy­dáva z mojej strany roz­kaz: Ktokoľvek by nedod­ržal toto nariadenie, nech vy­trh­nú z jeho domu trám, nech ho vztýčia a nech ho naň pri­bijú a jeho dom nech je z trestu ob­rátený na rumovis­ko!

Bible21

11 Dále nařizu­ji, aby každé­mu, kdo ten­to výnos po­ruší, byl z domu vy­tržen trám, na němž bude vy­z­dvižen a zbičován; jeho dům ať se pak stane hno­jištěm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček