EkumenickýEzdráš5,6

Ezdráš 5:6

Od­pis lis­tu, ktorý po­slal vladár Záriečia Tat­tenaj, Šetar-Bózenaj, ich spolu­pracov­níci a správ­covia spoza Rieky kráľovi Dári­ovi.


Verš v kontexte

5 Božie oko však spočívalo na starších Židoch, a tak im ne­prerušili prácu, kým sa ne­predos­trie správa Dári­ovi a kým od­tiaľ nedos­tanú roz­hod­nutie o tom. 6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal vladár Záriečia Tat­tenaj, Šetar-Bózenaj, ich spolu­pracov­níci a správ­covia spoza Rieky kráľovi Dári­ovi. 7 Po­slali mu správu a v nej bolo na­písané toto: Kráľovi Dári­ovi do­konalý po­koj!

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenai, voj­voda za riekou, a Šetar­bozenai a jeho spoločníci, Afar­sechania, ktorí boli za riekou, kráľovi Dári­ovi.

Evanjelický

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj so svojimi druh­mi a správ­covia v Záriečí kráľovi Dári­ovi.

Ekumenický

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal vladár Záriečia Tat­tenaj, Šetar-Bózenaj, ich spolu­pracov­níci a správ­covia spoza Rieky kráľovi Dári­ovi.

Bible21

6 Toto je znění do­pisu, který po­slal Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj s další­mi úředníky za­eufratského kraje krá­li Da­re­i­ovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček