EkumenickýEzdráš5,15

Ezdráš 5:15

a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme! Nech sa stavia Boží dom na tom mies­te, kde stál!


Verš v kontexte

14 Ba ešte aj zlaté a striebor­né nádoby, ktoré pat­rili Božiemu domu a ktoré Nebúkad­necar po­bral z jeruzalemského chrámu a od­niesol do babylon­ského chrámu, kráľ Kýros vy­niesol z babylonského chrámu a odo­vzdal ich is­tému mužovi menom Šéšbac­car, ktorého vy­menoval za mies­to­držiteľa, 15 a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme! Nech sa stavia Boží dom na tom mies­te, kde stál! 16 Nuž a ten­to Šéšbac­car došiel, po­staral sa o základy Božieho domu v Jeruzaleme a od­vtedy sa stavia do­siaľ, ale do­stavaný nie je.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 A riekol mu: Vez­mi tieto nádoby, iď a slož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vy­stavia dom Boží na jeho mies­te.

Evanjelický

15 a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalem­skom chráme, lebo dom Boží sa znovu vy­buduje na pôvod­nom mies­te.

Ekumenický

15 a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme! Nech sa stavia Boží dom na tom mies­te, kde stál!

Bible21

15 Přikázal mu: ‚Vez­mi toto náčiní, jdi a slož je v je­ruzalém­ském chrá­mu. Ne­chť je Boží dům vy­stavěn na svém původním místě!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček